Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 13

Warning: Creating default object from empty value in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Router.php on line 79

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /data/clients/misie.saleziani.sk/www/libraries/Abstract/Controller.php on line 26
Kresťanské dobrovoľníctvo

Saleziánske Misie - Saleziáni Don Bosca

Kresťanské dobrovoľníctvo

“Dôležitým fenoménom našich čias je vznik a šírenie sa rôznych foriem dobrovoľníctva starajúceho sa o mnohé služby. Chcel by som tu vyjadriť osobitné ocenenie a vďaku všetkým, ktorí sa rozličným spôsobom podieľajú na dobrovoľných aktivitách. Táto rozšírená činnosť sa pre mladých stáva školou života, ktorá vychováva k solidarite a k ochote dávať nielen nejakú vec, ale samých seba. Voči kultúre smrti, ktorej znakom je napríklad drogová závislosť, sa stavia láska, ktorá nehľadá seba, ale práve ochotou stratiť svoj život pre druhých (porov. Lk 17, 33) sa prejavuje ako kultúra života.” (Deus caritas est – Encyklika pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske, 30b.)

Dimenzie kresťanského dobrovoľníctva

Existujú rozličné druhy dobrovoľníctva. Rozlišujeme dve veľké skupiny dobrovoľníctva: dobrovoľníctvo inšpirované čisto humánnymi motívmi a dobrovoľníctvo, ktoré má kresťanský charakter - je vyjadrené predovšetkým spojením viery so službou.

Ján Pavol II. píše vo svojej encyklike Centesimus Annus tiež o dôležitosti dobrovoľnej služby, ktorá je charakterizovaná prostredníctvom činnej lásky – lásky, ktorá sa prejavuje v skutkoch.

“...verná Kristovmu príkazu sa Cirkev vždy snažila pomôcť chudobným, bez toho, aby ich pokorovala a ponižovala na objekt starostlivosti. Cirkev pomáha ľuďom, aby ich dostala zo situácie biedy, aby poukázala na ich dôstojnosť ako osoby. ....činná láska v Cirkvi nikdy nevyhasla a dnes zaznamenáva mnohotvárny nárast. Zvlášť treba spomenúť v tejto súvislosti dobrovoľnú službu, ktorú Cirkev podporuje.”
(Porov. Ján Pavol II.: Encyklika Centesimus Annus, 1. máj 1991, 49)

Skutočnosť chudoby a biedy vo svete je hlbokou výzvou pre každého. Evanjelium tejto skutočnosti dáva novú hodnotu. “...bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.” (Mt 25, 35-36)

Tato výzva vyžaduje odpoveď a ňou je misia lásky. Kresťanské dobrovoľníctvo dáva odpoveď na túto výzvu prostredníctvom služby v jej najrozličnejších formách.

To, čo odlišuje kresťanské dobrovoľníctvo od iných služieb je kresťanská dimenzia dobrovoľníctva. Tá sa konkrétne prejavuje v troch oblastiach:

Ciele kresťanského dobrovoľníctva

V centre cieľov, ktoré charakterizujú kresťanskú službu, je pozornosť voči blížnemu. Kresťanská služba je zameraná na oslobodenie a povýšenie človeka, nevyčerpáva sa však iba v týchto vonkajších cieľoch.

Jeho ciele siahajú ešte hlbšie. Kresťanské dobrovoľníctvo ako kresťanská služba zahŕňa verné svedectvo života, ohlasovanie Božieho kráľovstva. Prítomnosť v živote blížneho – pomoc blížnemu je pre kresťanské dobrovoľníctvo prvá forma evanjelizácie. “Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.” (Jn 13,35)

Dobrovoľník vydáva svedectvo lásky Boha prostredníctvom svojho vlastného života, ktorý je ukotvený v Bohu. Takýmto spôsobom sa sprítomňuje na zemi láska Boha. Dobrovoľníctvo sa tak stáva dôležitým miestom, kde sa prejavuje Božia láska k ľuďom.

Motivácie

Kresťanské dobrovoľníctvo sa spája so špecifickými motiváciami. Motivácie čisto humánne sú doplnené a posilnené motiváciami vyvierajúcimi z viery.

V rámci dobrovoľníctva človek v rozličných situáciách narazí na nespravodlivosť, utrpenie, biedu, vykorisťovanie. A práve viera dáva odpoveď na otázku, prečo existuje vo svete bieda a utrpenie. Viera poskytuje dobrovoľníctvu vyššie motivácie a nový pohľad na život a na svet.

Služba v kresťanskom dobrovoľníctve je založená na poznaní, že Kristus je prítomný v každom človeku. Najhlbším dôvodom pre kresťanskú službu je teda prítomnosť Krista v každom človeku.

Kristus dáva prostredníctvom svojho života i odpoveď na otázku, ako slúžiť. Charakteristickým znakom služby Ježiša bola láska k blížnemu. Láska má prenikať túto službu blížnemu.

Poslanie

“Poslanie je spočinutie v Bohu ako zodpovednosti zoči-voči stopám Božím na tvári iného človeka.” (Lexikón teológie a Cirkvi)

Dobrovoľník sa angažuje využitím svojich schopností a talentov a s apoštolskou horlivosťou v službe blížnemu. Súčasne ho k tomuto cieľu Cirkev vysiela. Toto poslanie znamená, že dobrovoľnícka služba nepredstavuje iba osobné, individuálne pôsobenie, ale že táto služba dobrovoľníkov má svoju úlohu v spoločenstve Cirkvi.

Dobrovoľníctvo predstavuje v Cirkvi jednu z jej charakteristík tým, že misionárske poslanie patrí k podstate Cirkvi. Cirkev vníma dobrovoľníctvo ako povolanie, ktoré zodpovedá krstu.

Služba

Keď Boh v Starom zákone vyvádzal Izraelitov z Egypta, povolal na túto úlohu Mojžiša: “došlo volanie Izraelitov ku mne a ja som videl útlak, ktorým ich Egypťania sužujú. Preto poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš môj ľud, Izraelitov, z Egypta!” (Ex 3,9-10)

Boh je vždy pohnutý utrpením ľudu. On nezostáva voči utrpeniu ľudí neutrálny, ale rozhoduje v prospech trpiaceho a utláčaného človeka. Konanie Boha sa uskutočňuje prostredníctvom človeka, prostredníctvom jeho ľudu.

Stretnutie s Bohom v hĺbke duše ho vedie k vonkajšiemu činu.

Božie kráľovstvo

Účasť na budovaní Božieho kráľovstva

Sám Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo, nielen slovami v jeho kázňach a podobenstvách, ale aj prostredníctvom konania – uzdravovanie, odpúšťanie.

Božie kráľovstvo je transcendentné, prichádza od Boha, a súčasne je neoddeliteľne spojené s každodenným životom.

Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš ohlasoval, už pôsobí a nachádza sa v stálom procese. Je to dynamická skutočnosť. Ak je prijaté, môže celú skutočnosť radikálne pretvoriť.

Božie kráľovstvo prichádza neobyčajným spôsobom, nie cestou násilia, moci, ale prichádza ako pokoj, láska a služba. Do sveta násilia, chamtivosti a zla prináša Ježiš opak – lásku, mier, nenásilnosť ako svedectvo toho, aký by svet mohol byť, keby ľudia prijali jeho Kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo prináša prevratnú logiku služby a nezištnosti.

Táto skutočnosť má byť pravým impulzom k aktivite kresťana a takisto k dobrovoľnej službe.